بایگانی ماهیانه: اسفند ۱۳۹۲

جدول مندلیف

می خواستم یک طرح در مورد وب اپلیکشن برای ارائه جدول مندلیف به شرکت ارائه بدهم تا در صورت موافقت این سرویس را راه اندازی کنیم، برای همین جستجو کردم تا ببینم اپلیکشنهای خارجی در این حوزه چکار کرده اند،

پست شده در از سایتهای دیگر